Rejestry, ewidencje, archiwa

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005r w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności z wykonywanie tych czynności. (Dz. U z 2005 r Nr 58 poz. 504 z póź. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz.926 z póź. zm.) o ochronie danych osobowych.
 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)
 4. Statut Szkoły.
 5. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 6. Instrukcja Kancelaryjna SP 10
 7. Instrukcja o Składnicy Akt w SP10

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

 • Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • Księgi inwentarzowe,
 • Rejestr pracowników,
 • Ewidencja zastępstw, tego nie wiem robi to dyrektor
 • Protokoły Rad Pedagogicznych , Rady Rodziców,
 • Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
 • Księga uczniów,
 • Księga ewidencji dzieci z obwodu
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr legitymacji szkolnych, ubezpieczeniowych pracowników
 • Rejestr legitymacji pracowniczych,
 • Rejestr korespondencji sekretariatu
 • Ewidencja czasu pracy pracowników niepedagogicznych
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Ewidencja wyjść,
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego,
 • Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów,
 • Składnica akt dokumentacji szkolnej.
 • Ewidencja nieobecności w pracy ( zwolnienia lekarskie, dni opieki nad dzieckiem, urlop bezpłatny)
 • Ewidencja urlopów wypoczynkowych pracowników niepedagogicznych
 • Ewidencja osób korzystających z Funduszu Socjalnego,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr wydanych świadectw ukończenia,
 • Karty wycieczek szkolnych
 • Rejestr pobierania i zdawania kluczy,
 • Rejestr upoważnień,
 • Rejestr duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
 • Rejestr faktur,
 • Rejestr przesyłek poleconych.

Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dokumentacja klasowa:

 • Dzienniki lekcyjne,
 • Sprawdziany, prace klasowe, testy,
 • Zeszyty uwag,
 • Protokoły z zebrań klasowych.

Powyższe dokumenty nauczyciel może udostępnić rodzicom z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dokumenty szkolne znajdujące się na poniższej liście są udostępnione do wglądu na stronie BIP SP 10 i w bibliotece szkolnej:

 • Statut Szkoły,
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania,
 • Podstawy Programowe,
 • Protokoły Rady Rodziców

Wydawanie zaświadczeń i duplikatów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005r w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności z wykonywanie tych czynności. (Dz. U z 2005 r Nr 58 poz. 504 z póź. zm.)

 1. Szkoła wydaje świadectwa, zaświadczenia, dyplomy i inne druki szkolne według zasad określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
 2. Na wniosek ucznia lub absolwenta, szkoła może wydać zaświadczenia dotyczące uczęszczania do SP 10
  Zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach.

Dokumenty udostępnia się powoływanym do tego organom kontrolującym po przedstawieniu upoważnienia na terenie placówki.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Ewa Baranowska
data: 29-03-2015
wytworzył: Wioletta Matuszczyk
data: 29-03-2015
data: 29-03-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 954